Tìm sản phẩm theo số kiểu máy
Chất lỏng áp dụng


Nguyên lý



Đường kính miệng




Chịu nhiệt độ


Kháng hóa chất


Đầu ra tín hiệu




Trạng thái sản phẩm



Tìm sản phẩm theo số kiểu máy

+886285112135
ID:Lorric