Tìm sản phẩm theo số kiểu máy
Chất lỏng áp dụng


Nguyên lýĐường kính miệng
Chịu nhiệt độ


Kháng hóa chất


Đầu ra tín hiệu
Trạng thái sản phẩmTìm sản phẩm theo số kiểu máy

+886285112135
ID:Lorric