Easy installed, Stainless steel, Flat fan
Ứng dụng
PCB Wet Processing
Display Panel Wet Processing
High Pressure Cleaning
Dust and Powder Washing
Solution Dispersion
General Humidifying
Gravel Washing│Steel Cooling
Machine centers cleaning

 

Đặc tính sản phẩm 
 • The spraying type is fan type, and the spray shape is single line and two sides are tapered (tapered edge), which presents a bell curve shape flow field distribution with weaker ends compared to the middle.
 • Single-piece design, if there is frequent maintenance or replacement requirements, it is recommended to use quick install with multiple pieces nozzles.
 • Recommended working pressure: 3.0 kgf/cm²
 • Jet angle tolerance: 3°
  • Flowrate tolerance:
    PP Material: ± 10% @ 3.0 ± 0.1 kgf/cm²
   Other Material
   : ± 5% @ 3.0 ± 0.1 kgf/cm²
 • Angle tolerance:
   PP Material: ± 10° @ 3.0 ± 0.1 kgf/cm²
   Other Material: ± 5° @ 3.0 ± 0.1 kgf/cm²
 • Applications:
   Cleaning: Vehicles, Containers, Filters, Dust, Gravel, Metals, Metal Parts, Machinery, Steel Plates, Various Containers, High Pressure Cleaning, Wet Processing Display Pane, machine tool cleaning, etc.
  ● Cooling: gas, tank, machinery,metal, roof etc.
  ● Dispersion: Humidifying, Chemicals (etching solution, lubricants, insect repellent, etc.), water screens (fire, dust, deodorization etc.).
 • Fan nozzle angle can be 0°~110°, 0° spray angle spray type is straight column, spray Fog shape is a single point, providing the best impact in all nozzle types.
 • When the fan nozzle is used in high pressure environment, choose HSS material (hardened stainless steel Steel), can operate under 200Kg/cm² pressure.

 

 

 
Sơ đồ hình dạng phun và phân bố dòng chảy
       

 

Quy cách

Quý khách vui lòng đặt mua sản phẩm vòi phun mà mình cần theo thông tin sau.


Cách đặt hàng vòi phun LORRIC?

 • • Tìm mã lưu lượng tương ứng theo yêu cầu của bạn về áp suất, lưu lượng và góc phun.
 • • ử dụng mẫu đặt hàng sau để cung cấp thông tin liên lạc với chúng tôi để đặt hàng vòi phun bạn cần.
 •   Mẫu đặt hàng :

Lựa chọn đơn vị
 • *
 • *
 • *
 • *
Góc phun Mã lưu lượng Kích thước ren Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 3/8" 0.5
kgf/cm²
1.0
kgf/cm²
2.0
kgf/cm²
3.0
kgf/cm²
4.0
kgf/cm²
6.0
kgf/cm²
8.0
kgf/cm²
10.0
kgf/cm²
15.0
kgf/cm²
65° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.45 0.55 0.64 0.71 0.87
65° 02 V
V

0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.11 1.28 1.43 1.75
65° 2.5 V
V

0.40 0.56 0.80 0.98 1.13 1.38 1.60 1.78 2.19
65° 03 V
V

0.48 0.68 0.96 1.17 1.35 1.66 1.92 2.14 2.62
65° 04 V
V

0.64 0.90 1.28 1.56 1.81 2.21 2.55 2.86 3.50
65° 05 V
V

0.80 1.13 1.60 1.96 2.26 2.76 3.19 3.57 4.37
65° 06 V
V

0.96 1.35 1.92 2.35 2.71 3.32 3.83 4.28 5.25
65° 07 V V

1.12 1.58 2.23 2.74 3.16 3.87 4.47 5.00 6.12
65° 7.5 V V

1.20 1.69 2.39 2.93 3.39 4.15 4.79 5.35 6.56
65° 08 V V

1.28 1.81 2.55 3.13 3.61 4.42 5.11 5.71 6.99
65° 09 V V

1.44 2.03 2.87 3.52 4.06 4.98 5.75 6.42 7.87
65° 10 V V
1.60 2.26 3.19 3.91 4.51 5.53 6.39 7.14 8.74
65° 12.5 V V
2.00 2.82 3.99 4.89 5.64 6.91 7.98 8.92 10.93
65° 15 V V
2.39 3.39 4.79 5.87 6.77 8.29 9.58 10.71 13.11
65° 20 V V
3.19 4.51 6.39 7.82 9.03 11.06 12.77 14.28 17.49
65° 25
V
3.99 5.64 7.98 9.78 11.29 13.82 15.96 17.85 21.86
65° 30
V V
4.79 6.77 9.58 11.73 13.54 16.59 19.16 21.42 26.23
65° 35
V V
5.59 7.90 11.17 13.69 15.80 19.35 22.35 24.99 30.60
65° 40
V V
6.39 9.03 12.77 15.64 18.06 22.12 25.54 28.55 34.97
65° 50
V V
7.98 11.29 15.96 19.55 22.57 27.65 31.93 35.69 43.72
65° 60

V
9.58 13.54 19.16 23.46 27.09 33.18 38.31 42.83 52.46
65° 80

V
12.77 18.06 25.54 31.38 36.12 44.24 51.08 57.11 69.94
65° 100

V
15.96 22.57 31.93 39.10 45.15 55.30 63.85 71.39 87.43
80° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.45 0.55 0.64 0.71 0.87
80° 02 V
V

0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.11 1.28 1.43 1.75
80° 2.5 V
V

0.40 0.56 0.80 0.98 1.13 1.38 1.60 1.78 2.19
80° 03 V
V

0.48 0.68 0.96 1.17 1.35 1.66 1.92 2.14 2.62
80° 04 V
V

0.64 0.90 1.28 1.56 1.81 2.21 2.55 2.86 3.50
80° 05 V
V

0.80 1.13 1.60 1.96 2.26 2.76 3.19 3.57 4.37
80° 06 V
V

0.96 1.35 1.92 2.35 2.71 3.32 3.83 4.28 5.25
80° 07 V V

1.12 1.58 2.23 2.74 3.16 3.87 4.47 5.00 6.12
80° 7.5 V V

1.20 1.69 2.39 2.93 3.39 4.15 4.79 5.35 6.56
80° 08 V V

1.28 1.81 2.55 3.13 3.61 4.42 5.11 5.71 6.99
80° 09 V V

1.44 2.03 2.87 3.52 4.06 4.98 5.75 6.42 7.87
80° 10 V V
1.60 2.26 3.19 3.91 4.51 5.53 6.39 7.14 8.74
80° 12.5 V V
2.00 2.82 3.99 4.89 5.64 6.91 7.98 8.92 10.93
80° 15 V V
2.39 3.39 4.79 5.87 6.77 8.29 9.58 10.71 13.11
80° 20 V V
3.19 4.51 6.39 7.82 9.03 11.06 12.77 14.28 17.49
80° 25
V
3.99 5.64 7.98 9.78 11.29 13.82 15.96 17.85 21.86
80° 30
V V
4.79 6.77 9.58 11.73 13.54 16.59 19.16 21.42 26.23
80° 35
V V
5.59 7.90 11.17 13.69 15.80 19.35 22.35 24.99 30.60
80° 40
V V
6.39 9.03 12.77 15.64 18.06 22.12 25.54 28.55 34.97
80° 50
V V
7.98 11.29 15.96 19.55 22.57 27.65 31.93 35.69 43.72
80° 60

V
9.58 13.54 19.16 23.46 27.09 33.18 38.31 42.83 52.46
80° 80

V
12.77 18.06 25.54 31.38 36.12 44.24 51.08 57.11 69.94
80° 100

V
15.96 22.57 31.93 39.10 45.15 55.30 63.85 71.39 87.43
90° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.45 0.55 0.64 0.71 0.87
90° 02 V
V

0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.11 1.28 1.43 1.75
90° 2.5 V
V

0.40 0.56 0.80 0.98 1.13 1.38 1.60 1.78 2.19
90° 03 V
V

0.48 0.68 0.96 1.17 1.35 1.66 1.92 2.14 2.62
90° 04 V
V

0.64 0.90 1.28 1.56 1.81 2.21 2.55 2.86 3.50
90° 05 V
V

0.80 1.13 1.60 1.96 2.26 2.76 3.19 3.57 4.37
90° 06 V
V

0.96 1.35 1.92 2.35 2.71 3.32 3.83 4.28 5.25
90° 07 V V

1.12 1.58 2.23 2.74 3.16 3.87 4.47 5.00 6.12
90° 7.5 V V

1.20 1.69 2.39 2.93 3.39 4.15 4.79 5.35 6.56
90° 08 V V

1.28 1.81 2.55 3.13 3.61 4.42 5.11 5.71 6.99
90° 09 V V

1.44 2.03 2.87 3.52 4.06 4.98 5.75 6.42 7.87
90° 10 V V
1.60 2.26 3.19 3.91 4.51 5.53 6.39 7.14 8.74
90° 12.5 V V
2.00 2.82 3.99 4.89 5.64 6.91 7.98 8.92 10.93
90° 15 V V
2.39 3.39 4.79 5.87 6.77 8.29 9.58 10.71 13.11
90° 20 V V
3.19 4.51 6.39 7.82 9.03 11.06 12.77 14.28 17.49
90° 25
V
3.99 5.64 7.98 9.78 11.29 13.82 15.96 17.85 21.86
90° 30
V V
4.79 6.77 9.58 11.73 13.54 16.59 19.16 21.42 26.23
90° 35
V V
5.59 7.90 11.17 13.69 15.80 19.35 22.35 24.99 30.60
90° 40
V V
6.39 9.03 12.77 15.64 18.06 22.12 25.54 28.55 34.97
90° 50
V V
7.98 11.29 15.96 19.55 22.57 27.65 31.93 35.69 43.72
90° 60

V
9.58 13.54 19.16 23.46 27.09 33.18 38.31 42.83 52.46
90° 80

V
12.77 18.06 25.54 31.38 36.12 44.24 51.08 57.11 69.94
90° 100

V
15.96 22.57 31.93 39.10 45.15 55.30 63.85 71.39 87.43
Góc phun Mã lưu lượng Kích thước ren Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 3/8" 0.05
MPa
0.1
MPa
0.2
MPa
0.3
MPa
0.4
MPa
0.6
MPa
0.8
MPa
1.0
MPa
1.5
MPa
65° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
65° 02 V
V

0.32 0.45 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
65° 2.5 V
V

0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
65° 03 V
V

0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
65° 04 V
V

0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
65° 05 V
V

0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
65° 06 V
V

0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
65° 07 V V

1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
65° 7.5 V V

1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.81 5.41 6.62
65° 08 V V

1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
65° 09 V V

1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
65° 10 V V
1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
65° 12.5 V V
2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
65° 15 V V
2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
65° 20 V V
3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.17 12.90 14.42 17.66
65° 25
V
4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
65° 30
V V
4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
65° 35
V V
5.64 7.98 11.28 13.82 15.96 19.54 22.57 25.23 30.90
65° 40
V V
6.45 9.12 12.90 15.79 18.24 22.34 25.79 28.83 35.52
65° 50
V V
8.06 11.40 16.12 19.74 22.80 27.92 32.24 36.04 44.14
65° 60

V
9.67 13.68 19.34 23.69 27.36 33.50 38.69 43.25 52.97
65° 80

V
12.90 18.24 25.79 31.59 36.47 44.67 51.58 57.67 70.63
65° 100

V
16.12 22.80 32.24 39.48 45.59 55.84 64.48 72.09 88.29
80° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
80° 02 V
V

0.32 0.45 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
80° 2.5 V
V

0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
80° 03 V
V

0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
80° 04 V
V

0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
80° 05 V
V

0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
80° 06 V
V

0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
80° 07 V V

1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
80° 7.5 V V

1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.81 5.41 6.62
80° 08 V V

1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
80° 09 V V

1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
80° 10 V V
1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
80° 12.5 V V
2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
80° 15 V V
2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
80° 20 V V
3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.17 12.90 14.42 17.66
80° 25
V
4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
80° 30
V V
4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
80° 35
V V
5.64 7.98 11.28 13.82 15.96 19.54 22.57 25.23 30.90
80° 40
V V
6.45 9.12 12.90 15.79 18.24 22.34 25.79 28.83 35.52
80° 50
V V
8.06 11.40 16.12 19.74 22.80 27.92 32.24 36.04 44.14
80° 60

V
9.67 13.68 19.34 23.69 27.36 33.50 38.69 43.25 52.97
80° 80

V
12.90 18.24 25.79 31.59 36.47 44.67 51.58 57.67 70.63
80° 100

V
16.12 22.80 32.24 39.48 45.59 55.84 64.48 72.09 88.29
90° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
90° 02 V
V

0.32 0.45 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
90° 2.5 V
V

0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
90° 03 V
V

0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
90° 04 V
V

0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
90° 05 V
V

0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
90° 06 V
V

0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
90° 07 V V

1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
90° 7.5 V V

1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.81 5.41 6.62
90° 08 V V

1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
90° 09 V V

1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
90° 10 V V
1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
90° 12.5 V V
2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
90° 15 V V
2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
90° 20 V V
3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.17 12.90 14.42 17.66
90° 25
V
4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
90° 30
V V
4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
90° 35
V V
5.64 7.98 11.28 13.82 15.96 19.54 22.57 25.23 30.90
90° 40
V V
6.45 9.12 12.90 15.79 18.24 22.34 25.79 28.83 35.52
90° 50
V V
8.06 11.40 16.12 19.74 22.80 27.92 32.24 36.04 44.14
90° 60

V
9.67 13.68 19.34 23.69 27.36 33.50 38.69 43.25 52.97
90° 80

V
12.90 18.24 25.79 31.59 36.47 44.67 51.58 57.67 70.63
90° 100

V
16.12 22.80 32.24 39.48 45.59 55.84 64.48 72.09 88.29
Góc phun Mã lưu lượng Kích thước ren Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 3/8" 0.5
bar
1.0
bar
2.0
bar
3.0
bar
4.0
bar
6.0
bar
8.0
bar
10.0
bar
15.0
bar
65° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
65° 02 V
V

0.32 0.46 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
65° 2.5 V
V

0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
65° 03 V
V

0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
65° 04 V
V

0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
65° 05 V
V

0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
65° 06 V
V

0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
65° 07 V V

1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
65° 7.5 V V

1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.84 5.41 6.62
65° 08 V V

1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
65° 09 V V

1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
65° 10 V V
1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
65° 12.5 V V
2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
65° 15 V V
2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
65° 20 V V
3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.19 12.90 14.42 17.66
65° 25
V
4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
65° 30
V V
4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
65° 35
V V
5.64 7.98 11.28 13.82 15.96 19.54 22.57 25.23 30.90
65° 40
V V
6.45 9.12 12.90 15.79 18.24 22.34 25.75 28.83 35.32
65° 50
V V
8.06 11.40 16.12 19.74 22.80 27.92 32.24 36.06 44.14
65° 60

V
9.67 13.68 19.23 23.69 27.36 33.50 38.69 43.25 52.97
65° 80

V
12.90 18.24 25.79 31.59 36.47 44.67 51.58 57.67 70.63
65° 100

V
16.12 22.80 32.24 39.48 45.59 55.84 64.48 72.09 88.29
80° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
80° 02 V
V

0.32 0.46 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
80° 2.5 V
V

0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
80° 03 V
V

0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
80° 04 V
V

0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
80° 05 V
V

0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
80° 06 V
V

0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
80° 07 V V

1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
80° 7.5 V V

1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.84 5.41 6.62
80° 08 V V

1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
80° 09 V V

1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
80° 10 V V
1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
80° 12.5 V V
2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
80° 15 V V
2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
80° 20 V V
3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.19 12.90 14.42 17.66
80° 25
V
4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
80° 30
V V
4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
80° 35
V V
5.64 7.98 11.28 13.82 15.96 19.54 22.57 25.23 30.90
80° 40
V V
6.45 9.12 12.90 15.79 18.24 22.34 25.75 28.83 35.32
80° 50
V V
8.06 11.40 16.12 19.74 22.80 27.92 32.24 36.06 44.14
80° 60

V
9.67 13.68 19.23 23.69 27.36 33.50 38.69 43.25 52.97
80° 80

V
12.90 18.24 25.79 31.59 36.47 44.67 51.58 57.67 70.63
80° 100

V
16.12 22.80 32.24 39.48 45.59 55.84 64.48 72.09 88.29
90° 01 V
V

0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
90° 02 V
V

0.32 0.46 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
90° 2.5 V
V

0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
90° 03 V
V

0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
90° 04 V
V

0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
90° 05 V
V

0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
90° 06 V
V

0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
90° 07 V V

1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
90° 7.5 V V

1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.84 5.41 6.62
90° 08 V V

1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
90° 09 V V

1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
90° 10 V V
1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
90° 12.5 V V
2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
90° 15 V V
2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
90° 20 V V
3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.19 12.90 14.42 17.66
90° 25
V
4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
90° 30
V V
4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
90° 35
V V
5.64 7.98 11.28 13.82 15.96 19.54 22.57 25.23 30.90
90° 40
V V
6.45 9.12 12.90 15.79 18.24 22.34 25.75 28.83 35.32
90° 50
V V
8.06 11.40 16.12 19.74 22.80 27.92 32.24 36.06 44.14
90° 60

V
9.67 13.68 19.23 23.69 27.36 33.50 38.69 43.25 52.97
90° 80

V
12.90 18.24 25.79 31.59 36.47 44.67 51.58 57.67 70.63
90° 100

V
16.12 22.80 32.24 39.48 45.59 55.84 64.48 72.09 88.29
Góc phun Mã lưu lượng Kích thước ren Lưu lượng tương ứng áp suất Capacity at Pressure
1/8" 1/4" 3/8" 7
psi
10
psi
28
psi
40
psi
60
psi
80
psi
100
psi
150
psi
200
psi
65° 01 V
V

0.04 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22
65° 02 V
V

0.08 0.10 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.39 0.45
65° 2.5 V
V

0.10 0.13 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.48 0.56
65° 03 V
V

0.13 0.15 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.58 0.67
65° 04 V
V

0.17 0.20 0.33 0.40 0.49 0.57 0.63 0.77 0.89
65° 05 V
V

0.21 0.25 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.97 1.12
65° 06 V
V

0.25 0.30 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.16 1.34
65° 07 V V

0.29 0.35 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.36 1.57
65° 7.5 V V

0.31 0.38 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.45 1.68
65° 08 V V

0.33 0.40 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.55 1.79
65° 09 V V

0.38 0.45 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.74 2.01
65° 10 V V
0.42 0.50 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.94 2.24
65° 12.5 V V
0.52 0.63 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.42 2.80
65° 15 V V
0.63 0.75 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.90 3.35
65° 20 V V
0.84 1.00 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.87 4.47
65° 25
V
1.05 1.25 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.84 5.59
65° 30
V V
1.26 1.50 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 5.81 6.71
65° 35
V V
1.46 1.75 2.93 3.50 4.29 4.95 5.53 6.78 7.83
65° 40
V V
1.67 2.00 3.35 4.00 4.90 5.66 6.33 7.75 8.94
65° 50
V V
2.09 2.50 4.18 5.00 6.12 7.07 7.91 9.68 11.18
65° 60

V
2.51 3.00 5.02 6.00 7.35 8.49 9.49 11.62 13.42
65° 80

V
3.35 4.00 6.69 8.00 9.80 11.31 12.65 15.49 17.89
65° 100

V
4.18 5.00 8.37 10.00 12.25 14.14 15.81 19.37 22.36
80° 01 V
V

0.04 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22
80° 02 V
V

0.08 0.10 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.39 0.45
80° 2.5 V
V

0.10 0.13 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.48 0.56
80° 03 V
V

0.13 0.15 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.58 0.67
80° 04 V
V

0.17 0.20 0.33 0.40 0.49 0.57 0.63 0.77 0.89
80° 05 V
V

0.21 0.25 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.97 1.12
80° 06 V
V

0.25 0.30 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.16 1.34
80° 07 V V

0.29 0.35 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.36 1.57
80° 7.5 V V

0.31 0.38 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.45 1.68
80° 08 V
V

0.33 0.40 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.55 1.79
80° 09 V V

0.38 0.45 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.74 2.01
80° 10 V V
0.42 0.50 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.94 2.24
80° 12.5 V V
0.52 0.63 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.42 2.80
80° 15 V V
0.63 0.75 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.90 3.35
80° 20 V V
0.84 1.00 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.87 4.47
80° 25 V
V
1.05 1.25 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.84 5.59
80° 30
V V
1.26 1.50 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 5.81 6.71
80° 35
V V
1.46 1.75 2.93 3.50 4.29 4.95 5.53 6.78 7.83
80° 40
V V
1.67 2.00 3.35 4.00 4.90 5.66 6.33 7.75 8.94
80° 50
V V
2.09 2.50 4.18 5.00 6.12 7.07 7.91 9.68 11.18
80° 60

V
2.51 3.00 5.02 6.00 7.35 8.49 9.49 11.62 13.42
80° 80

V
3.35 4.00 6.69 8.00 9.80 11.31 12.65 15.49 17.89
80° 100

V
4.18 5.00 8.37 10.00 12.25 14.14 15.81 19.37 22.36
90° 01 V
V

0.04 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22
90° 02 V
V

0.08 0.10 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.39 0.45
90° 2.5 V
V

0.10 0.13 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.48 0.56
90° 03 V
V

0.13 0.15 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.58 0.67
90° 04 V
V

0.17 0.20 0.33 0.40 0.49 0.57 0.63 0.77 0.89
90° 05 V
V

0.21 0.25 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.97 1.12
90° 06 V
V

0.25 0.30 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.16 1.34
90° 07 V V

0.29 0.35 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.36 1.57
90° 7.5 V V

0.31 0.38 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.45 1.68
90° 08 V V

0.33 0.40 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.55 1.79
90° 09 V V

0.38 0.45 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.74 2.01
90° 10 V V
0.42 0.50 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.94 2.24
90° 12.5 V V
0.52 0.63 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.42 2.80
90° 15 V V
0.63 0.75 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.90 3.35
90° 20 V V
0.84 1.00 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.87 4.47
90° 25
V
1.05 1.25 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.84 5.59
90° 30
V V
1.26 1.50 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 5.81 6.71
90° 35
V V
1.46 1.75 2.93 3.50 4.29 4.95 5.53 6.78 7.83
90° 40
V V
1.67 2.00 3.35 4.00 4.90 5.66 6.33 7.75 8.94
90° 50
V V
2.09 2.50 4.18 5.00 6.12 7.07 7.91 9.68 11.18
90° 60

V
2.51 3.00 5.02 6.00 7.35 8.49 9.49 11.62 13.42
90° 80

V
3.35 4.00 6.69 8.00 9.80 11.31 12.65 15.49 17.89
90° 100

V
4.18 5.00 8.37 10.00 12.25 14.14 15.81 19.37 22.36
 • Áp suất tiêu chuẩn: được đánh dấu bằng chữ đỏ.
 • * Góc phun 0°, 15°, 25°, 40°, 50°, 100° và 110 ° có thể cung cấp dịch vụ đặt làm.
 • * Nếu bạn đang sử dụng thiết bị cầm tay, để tiện sử dụng, chúng tôi sẽ chỉ hiển thị lưu lượng tương ứng của ba loại áp suất. Nếu bạn cần thêm thông tin về lưu lượng của nhiều loại áp suất hơn, vui lòng sử dụng máy tính của bạn để duyệt trang web này.
 

 

Vật liệu
Lựa chọn vật liệu

 

 
 
 
Ba đảm bảo cho việc lựa chọn vật liệu LORRIC
Kim loại
Chúng tôi sử dụng cả khối vật liệu thanh rèn, thông qua phương thức tiện để tạo thành các sản phẩm kim loại cứng và bền.
Nhựa
Chúng tôi cam kết không bao giờ sử dụng vật liệu tái chế để đảm bảo chất lượng và hiệu suất cao của các sản phẩm nhựa.
Đảm bảo chất lượng cao
Tất cả các vật liệu đều được mua từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, các vật liệu đều có chứng nhận chất lượng để chứng minh chất lượng cao.
 
 

 

Kích thước  
Bộ đo bước ren
(BSPT)
 Kích thước (mm)  Trọng lượng (g)
  A     B     C   SS303 SS316 Brass HSS
1/8" Ren ngoài
12 12 19 10.8 10.8 12.5 10.8
1/4" Ren ngoài
14 15 26 11.5 11.5 14 11.5
3/8" Ren ngoài
18 15 30 39 44.5 48 44.5
 * Please go to H-Plastic page to see product detail of H in PP material.

 


 

Comparison of H series nozzles
Type   Product photo   Difference  
H Standard flat fan nozzle
NH
Flat fan nozzle for wide angle spray 
AH
This is small orifice model and provides parallel symmetry side alignment for each nozzle to be in the same spray direction. It was replaced by NH, currently with only a few quantity in stock. Once it's sold out, LORRIC will only accept order-made request for this model.
ANH This is small orifice model and provides parallel symmetry side alignment for each nozzle to be in the same spray direction. It was replaced by NH, currently with only a few quantity in stock. Once it's sold out, LORRIC will only accept order-made request for this model.

 

Lắp đặt
Hai bước đơn giản! Lắp đặt vòi phun dễ dàng!
Bước 1

Ren cái của khoan ống phun có cùng kích thước với vòi phun.

Bước 2

Nếu bạn cần chống rò rỉ tốt hơn.

Hãy quấn một dải băng Teflon quanh ren của vòi phun.

Căn chỉnh ren của vòi phun thẳng hàng với ren cái của ống phun.

Vặn vòi phun theo chiều kim đồng hồ vào ren cái.

 

Hoàn thành

Hoàn tất lắp đặt.

 

 


 

+886285112135
ID:Lorric